Jesteś tutaj: Strona główna » Perspektywy Finansowe » 2014-2020 » EFS

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) powstał w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  W realizacji projektów współfinansowanych z EFS obowiązuje zasada zrównoważonego rozwoju, realizowana poprzez włączenie zagadnień z nią związanych do projektów dotyczących kształcenia i szkoleń. Ostatecznym odbiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu.


W Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach EFS planowane są następujące przedsięwzięcia:


1. Projekty aktywności lokalnej społeczności.
- wsparcie tworzenia partnerstw podmiotów zaangażowanych w pracę z grupami de faworyzowanymi i bezrobotnymi;
- realizacja wspólnych działań w ramach programów aktywności lokalnej na rzecz osób de faworyzowanych zdiagnozowanych w LSR, w szczególności osób młodych, niepełnosprawnych, kobiet w gospodarstwach rolnych oraz innych zagrożonych lub wykluczonych społecznie mieszkańców obszaru LGD.
Wysokość wsparcia przewidziana na te przedsięwzięcia na lata 2016-2020 sięgać ma 95% kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją zadania, a kwota dofinansowania wynieść ma  do 1 080 000 zł.


2. Usługi na rzecz aktywizacji i reintegracji społeczno-zawodowej.
- usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS;
- tworzenie nowych miejsc reintegracji społeczno-zawodowej w istniejących podmiotach.
Wysokość wsparcia przewidziana na te przedsięwzięcia na lata 2016-2020 sięgać ma 95% kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją zadania, a kwota dofinansowania wynieść ma do 4 167 840 zł.


3. Edukacja dzieci w małych szkołach.
- wsparcie projektów edukacyjnych;
- doradztwo edukacyjno-zawodowe;
- realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych;
- realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia;
- pomoc stypendialna służąca kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji i wiedzy u uczniów z małych szkół obszaru LGD N.A.R.E.W.
Wysokość wsparcia przewidziana na te przedsięwzięcia na lata 2016-2020 sięgać ma 95% kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją zadania, a kwota dofinansowania wynieść ma do 1 230 806 zł.


4. Edukacja dzieci w przedszkolach.
- rozszerzenie oferty przedszkoli z terenu LGD N.A.R.E.W. o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne w zakresie wyrównywania deficytów u dzieci, w tym m.in. zajęcia specjalistyczne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym.
Wysokość wsparcia przewidziana na te przedsięwzięcia na lata 2016-2020 sięgać ma 95% kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją zadania, a kwota dofinansowania wynieść ma do 282 300 zł.


5. Szkolenia, bezzwrotna dotacja inwestycyjna i wsparcie pomostowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób defaworyzowanych.
- bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące dotację inwestycyjną oraz wsparcie pomostowe -wsparcie finansowe przez okres 12 miesięcy:

- 6 miesięcy: do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku ogłoszenia konkursu, na niezbędne wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej;
-  6 miesięcy na pokrycie opłat publiczno-prawnych.
Wysokość wsparcia przewidziana na te przedsięwzięcia na lata 2016-2020 sięgać ma 95% kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją zadania, a kwota dofinansowania wynieść ma do 1 000 000 zł.