Jesteś tutaj: Strona główna » Konkursy » EFS » Ogłoszenie o naborze
Plik: efs.jpg
  • Komunikat dotyczący naborów: 5/2018, 6/2018

  • print

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami
 
Na podstawie komunikatu Instytucji Zarządzającej z dnia 24.08.2018 r., informujemy, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 313/4586/2018 z dnia 21 sierpnia  br.) zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.

Wprowadzone zmiany dotyczą:
•    Umowa – wprowadzono zapis wskazujący na obowiązek stosowania aktualnych Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, a także realizacji projektów w oparciu o standardy dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020;
•    Załącznik nr 2 do umowy: Harmonogram płatności – usunięto kolumnę dot. Kwoty planowanych całkowitych wydatków kwalifikowalnych do rozliczenia;
•    Załącznik nr 5 do umowy: Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych – wprowadzono zapis zgodnie z którym Porozumienie podpisywane jest w imieniu i na rzecz Partnerów oraz dodano wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych;
•    Zmian redakcyjnych.

Ww. zmiany nie powodują zachwiania konkurencyjności, ponieważ proces podpisywania umów nie został jeszcze rozpoczęty.
 
W załączeniu uaktualnione w ww. zakresie załączniki do Ogłoszeń o naborach wniosków w ramach RLKS.
 
Wprowadzane zmiany we wzorach umów mają zastosowanie do następujących naborów:
Lokalna Grupa Działania N.A.R.E.W.
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-025/18 – Nabór nr 5/2018
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-026/18 – Nabór nr 6/2018

W załączeniu uaktualnione w ww. zakresie załącznik do Ogłoszeń o naborach wniosków w ramach RLKS:

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami
 
Pełna treść komunikatu Instytucji Zarządzającej z dnia 24.08.2018 r.

Plik: efs.jpg